Beijing - broady

Tian'an Men Square. Our Tibetan troupe even sang songs.

beijingChina