Beijing - broady

Tian'an Men Square.

beijing0906019