Beijing - broady

Tian'an Men Square. Guard in front of Mao's Mausoleum.

beijingChina